GDPR policy

hos oss på Classic Fighting

  • Öppet 24/7
  • Stort gym
  • Många pass
  • Bra läge
  • Fri parkering
  • Ingen bindningstid

GDPR – Dataskyddsförordningen

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR), innebär att den som behandlar personuppgifter kommer nu att tvingas, inte bara att följa den nya lagstiftningen, utan också visa att de har uppfyllt kraven. Med behandling av personuppgifter avses varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter.

GDPR medför att följande principer måste följas för behandling av personuppgifter inom Classic Fighting:

1. Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade.
2. De ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.
3. De ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.
4. De ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade.
5. De får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt.
6. De ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder.

Begäran om registerutdrag, rättelse och radering av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen innehåller en skyldighet att på begäran lämna information till de registrerade om vilka uppgifter som behandlas om dem. När en sådan begäran hanteras ska även ytterligare information lämnas, som exempelvis hur länge personuppgifterna kommer att lagras och att man har rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller borttagna.

Classic Fighting hanterar förnamn, efternamn, personnummer, hemadress, mailadress, användarspårning, telefon, bank, kontonummer.

Har du frågor?